Lyrik-Workshop
12. Januar 2017
14:00
Tel Aviv
Tel Aviv University